Protecció passiva contra el foc

PERLIWOOL® és un nou concepte en morters projectats en base seca, compost per llana mineral i perlita amb ciment com a únic lligant hidràulic, utilitzat principalment per a la protecció contra incendis d’elements de la construcció.

La seva aplicació es realitza directament per projecció pneumàtica, mitjançant una màquina de projecció de via seca, sobre els elements a protegir. Això, juntament amb la seva bona adherència, fa que el recobriment s’adapti perfectament a l’element a protegir sense que sorgeixin esquerdes ni fissures, generant així una capa uniforme i elàstica.

Degut al seva petita mida de gra i a l’absència d’imperfeccions en la mescla (petites pedres que provenen de la llana mineral), el PERLIWOOL® es pot utilitzar en màquines de projectar sense triturar prèviament o amb la mida màxima de pas obert. D’aquesta manera s’aconsegueix una projecció més ràpida i eficient.

A més a més de ser un producte especialment concebut per a la protecció contra incendis, PERLIWOOL® té grans propietats per l’aïllament tèrmic i acústic, al mateix temps que evita la condensació de l’aigua.

PERLIWOOL® no està compost de guix, escaiola ni calç i tampoc incorpora cap component tòxic.

Una vegada aplicat, el PERLIWOOL®, té un aspecte rugós i una textura monolítica. Si es desitja per motius de decoració, es possible aconseguir acabats diferents realitzant un lleuger allisat amb un corró o plana, així com l’aplicació d’una capa de pintura per aconseguir diverses tonalitats.

Per assegurar l’òptima adherència, s’aconsella utilitzar, juntament amb les màquines de projecció pneumàtica, una bomba per assegurar en tot moment la correcta pressió de l’aigua al broquet.

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

 • Protegeix l’Acer dels Efectes de la corrosió. (Ph bàsica:12).
 • No conté guix, escaiola, ni calç. No incorpora cap component tòxic, element patogen i manca d’asbests.
 • Les seves característiques físiques eviten la condensació.
 • Densitat: 300 Kg/m³.
 • Reacció al foc: A1.
 • Resistència flexo tracció: 0,4 N/mm².
 • Resistència compressió: 0,4 N/mm².
 • Coeficient de conductivitat tèrmica: 0,071 W/mhk.
 • Adherència del material: 0,04 N/mm².
 • Toxicitat de fums: F1.
 • Coeficient de Absorció acústica: αw=0,60 (H).
 • Reducció sonora ponderada:48.6 dBA.*
 • Presentació: Sacs de 25 kg.
 • Espessor pràctic mínim: 10 mm.
 • Tipus de curat: Mitjançant assecament.
 • Enduriment inicial: de 12 a 24 hores segons les condicions ambientals i d’humitat.
 • Suports típics: Estructures d’acer, planxes metàl·liques galvanitzades, malles metàl·liques expandides, formigó, totxana, fibrociment, etc.

* Valors in situ per una paret composta per gero ceràmic de 12,5 cm més morter PERLIWOOL® projectat de 50 mm d’espessor mitjà.

TAULA D’APLICACIONS

Com a resultat de les propietats tècniques que té PERLIWOOL®, aquest producte té gran varietat d’aplicacions. Tot això gràcies a les seves qualitats com a producte escut contra el foc a més a més d’un potent aïllant i absorbent acústic així com un bon aïllant tèrmic.

D’aquesta manera, PERLIWOOL® té un gran ventall d’aplicacions, destacant els que estan assajats en laboratoris acreditats.

Descripció de l’assaig. Núm. de l’Informe tècnic / Laboratori Acreditat Normativa Espessor PERLIWOOL® aplicat Classificació obtinguda a l’assaig
Estructura metàl·lica. 0461T05-2 / AFITI – LICOF UNE23820. Segons la massivitat del perfil estructural. De EF-30 a EF-240.
Estructura metàl·lica. 08/32303214 / APPLUS ENV 13381-4:2005. Segons la massivitat del perfil estructural. De R-15 a R-240.
Forjat unidireccional de biga de fusta i revoltó ceràmic. IC080038 / AIDICO UNE-EN 13501-2:2004. 21 mm. REI 120.
Forjat de revoltó de formigó amb bigueta de formigó. 06/32301076 / APPLUS UNE-EN 1365-2:2000. 25 mm. REI 240.
Forjat unidireccional de planxa col·laborant. 0454T05 / AFITI – LICOF

UNE 23091:1981. UNE 23802:1979.

11,3 mm. REI 180.
Forjat unidireccional de planxa col·laborant. 0327T04 / AFITI – LICOF UNE 23091:1981. UNE 23802:1979. 20 mm.

REI 240.

Franja de trobada mitjanera/coberta, projectat directament a la planxa. 7010/05 / AFITI – LICOF UNE-EN 1365-2:2000. 25 mm. EI60-E90.
Franja de trobada mitjanera/coberta, projectat sobre nervometall. 7010/05-3 / AFITI – LICOF UNE-EN 1365-2:2000. 30 mm. EI90.
Totxana ceràmica de 140 mm. 06/32300332 / APPLUS UNE-EN 1364-1:2000. 20 mm. EI240.
Elements delimitadors de formigó. 09/32300329 / APPLUS ENV 13381-3:2005. Assaig Global i taula d’espessors equivalents. De REI 30 a REI 300.
Estructures de formigó – Bigues i pilars. 09/32300329 / APPLUS ENV 13381-3:2005. Assaig Global i taula d’espessors equivalents. De R30 a R240.